Obs! En extra semestervecka till Nykarleby sjukhem 

Tidpunkten: 6.11-11.11.2017, sista ans.dag den 30.9.2017

 

 

 

 

 

 

Semesterstöd 2017

Svenska semesterförbundet i Finland r.f är en serviceorganisation vars målsättning är att erbjuda den svenskspråkiga befolkningen semestertjänster på sitt modersmål med medel från Penningautomatföreningen (RAY). Förbundet samarbetar med semesterhem runt om i Svenskfinland. På semesterhemmen kan semesterfirarna stimulera och förbättra sin livskvalitet både fysiskt och psykiskt. 

Semestervistelsen är ingen rehabilitering eller vårdform utan det är en period där man kan samla krafter och få nya upplevelser.
 

Vem kan söka?

Semesterstödet beviljas utgående från den sökandes ekonomiska, fysiska och sociala situation. Det lönar sig att nogrannt motivera sitt behov av semesterstöd och fylla i blanketten nogrannt eftersom man då har större chans att få semesterstöd. Motveringen kan basera sig på ekonomiska, sociala, fysiska eller andra svårigheter och belastningar som den sökande eller dess familj har. Det lönar sig att ha fler semesterönskemål eftersom de ökar chansen att bli vald. Alla sökande poängsätts sedan i enlighet med det man skrivit i ansökan. 

Semesterförbundet ordnar semestrar för olika målgrupper som t.ex familjer, seniorer, närståendevårdare, ensamma, handikappade och kroniskt sjuka. Semesterförbundet samarbetar med olika förbund och föreningar som är med och ordnar program under semestervistelsen.

Pris

Den egna andelen av priset är för vuxna mellan 22-30 euro/dygn beroende på semesterhemmet man söker till samt innehållet i semesterveckan.
För barn under 15 år uppbärs ingen egenandel.

Understödet beviljas i regel för 5 dygn. Stödet beviljas inte åt samma person två år i följd. Priserna inkluderar logi i dubbelrum, halv- eller helpension samt olika aktiviteter och behandlingar. Meddelande om beviljad semestervecka skickas senast 5 veckor före semesterveckans tidpunkt. Om man i ansökan har satt fler alternativ så flyttas ansökan automatiskt fram till följande semestervecka.

Svar skickas EJ till de personer som inte blivit beviljade semesterstöd!!

Ofullständigt ifylld ansökan beaktas inte.